ทีมงานผู้ดูแล

ผ่านหลักสูตรการอบรม พร้อมประสบการณ์การทำงานจริง โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ดูแลฯ